Pomiń nawigacje

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CMP/2018/ZO

W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ–MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO (Lider projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi „Przeprowadzenia identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ! przez doradcę zawodowego w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Zapytanie ofertowe nr 2/CMP/2018/ZO