Pomiń nawigacje

Zapytanie ofertowe ADLJ-TZW

W związku z realizacją projektu pt.: „AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”, nr RPMP.09.01.02-12-0286/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu)zaprasza do złożenia oferty dotyczącej „Wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego dla uczestnikówProjektu AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner Projektu)

Ul. Mickiewicza 20

39 – 300 Mielec

NIP: 817-102-71-97

REGON: 690554480

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych
i proceduralnych: Małgorzata Sanecka, tel. 0048/570-621-282 w godzinach pracy biura tj. poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00.

E-mail:fundacja.proelio@gmail.com

 

 1. PODSTAWA PRAWNA:                                                                                                           Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z w formie rozeznania rynku, określonejw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
z dnia 19 lipca 2017 r.Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia: Usługi

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi pn. „WsparcieTrenera Zatrudnienia Wspieranego dla uczestników projektu AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”.Projekt „AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”,  nr RPMP.09.01.02-12-0286/17 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Ośpriorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

Szczegółowy opis zamówienia:

 • Celem wsparcia Trenera zatrudnienia wspieranego będzie pomoc w powrocie na rynek pracy dzięki zmianie zachowania i pracy nad wieloma aspektami życia Uczestnika/Uczestniczki Projektu.
 • Wstępnie wsparciem Trenera zatrudnienia wspieranego zostanie objętych 15 osób w  wymiarze 15 godzin zegarowych na osobę (ilość osób objętych wsparciem oraz ilość godzin dla danej osoby mogą ulec zmianie).
 • Wstępnie zaplanowano spotkania w wymiarze ok. 1-2 godzin w miesiącu dla danego Uczestnika/Uczestniczki Projektu. Zakres wsparcia może ulec zmianie (m.in. okres wsparcia, liczba godzin) w zależności od aktualnych potrzeb Uczestników Projektu, w tym ich kondycji psychozawodowej i sytuacji na rynku pracy.
 • Wsparcie będzie przyznawane Uczestnikom Projektu, znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji i z największymi problemami na rynku pracy.
 • Zadania Trenera Zatrudnienia Wspieranego:
 1. rozpoznanie potencjału Uczestnika/Uczestniczki Projektu, jego sytuacji społeczno – zawodowej, potrzeb i aspiracji, w celu sporządzenia trafnej opinii predyspozycji osobowościowo – zawodowych Uczestnika/Uczestniczki Projektu i jego możliwości rozwojowych;
 2. motywowanie, analizowanie, wspieranie oraz aktywizacja działań podejmowanych przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu w ramach Indywidualnej Ścieżki Rozwoju;
 3. praca nad wieloma obszarami aktywności życiowej Uczestnika/Uczestniczki Projektu: pracą, edukacją, rodziną, czasem wolnym;
 4. udzielanie wsparcia na każdym etapie aktywizacji zawodowej, w tym: ocena i przygotowanie w zakresie umiejętności społecznych, niezbędnych przy wykonywaniu pracy i poruszaniu się po rynku pracy;
 5. nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, urzędami pracy oraz innymi instytucjami rynku pracy w celu promocji zatrudnienia wspieranego oraz pozyskiwania miejsc pracy dla konkretnych Uczestników/Uczestniczek Projektu;
 6. po znalezieniu pracy/stażu dla Uczestników/Uczestniczek Projektu wprowadzenie go/jej do zakładu pracy poprzez zapoznawanie z procedurami i warunkami zatrudnienia oraz zadaniami na określonym stanowisku, pomoc we wdrożeniu w obowiązki;
 7. bieżące monitorowanie adaptacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu w miejscu odbywania stażu i pomaganie w rozwiązywaniu ewentualnych problemów.
 • Szczegółowy plan udzielanego wsparcia zostanie przygotowany w zależności od aktualnych potrzeb Uczestnika/Uczestniczki Projektu i wskazany w Indywidualnej Ścieżce Rozwoju dla Uczestników Projektu objętych przedmiotowym wsparciem.
 • Spotkania realizowane będą w formie indywidualnej – Trener zatrudnienia wspieranego
  z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu (1 na 1) w udostępnionych nieodpłatnie Wykonawcy przez Zamawiającego salach na terenie województwa małopolskiego i/lub w miejscach staży.

 Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:

 • przestrzegania harmonogramu realizacji zamówienia, ustalanego na bieżąco z Zamawiającym,
 • bieżącego zapoznawania się z zasadami realizacji Projektu, w ramach którego wykonywane jest niniejsze zamówienie,
 • stosowania wyłącznie wzorów dokumentów zatwierdzonych przez Zamawiającego (w celu zapewnienia czytelności dokumentów zaleca się ich wypełnianie w wersji elektronicznej),
 • każdorazowego potwierdzenia spotkania z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu poprzez uzyskanie podpisu Uczestnika/Uczestniczki projektu na Karcie spotkania i listach obecności,
 • ścisłej współpracy z kadrą merytoryczną i zarządzającą Zamawiającego,
 • zapoznawania się z kluczowymi danymi istotnymi dla rozpoznania sytuacji zawodowej Uczestnika/Uczestniczki Projektu,
 • bazowania podczas swojej pracy na przeprowadzonej diagnozie potrzeb Uczestnika/Uczestniczki Projektu,
 • wspierania procesu aktywizacji zawodowej Uczestników Projektu określonej w Indywidualnej Ścieżce Rozwoju danego Uczestnika/Uczestniczki Projektu,
 • motywowania Uczestnika/Uczestniczki Projektu do samodzielności w podejmowaniu działań,
 • monitorowania aktywności Uczestnika/Uczestniczki Projektu w poszukiwaniu pracy,
 • niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu (telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail) informacji na temat odmowy uczestniczenia w spotkaniach, opuszczaniu spotkań przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu lub innych problemów związanych z prawidłową realizacją umowy,
 • Wykonawca zobowiązany będzie do oznaczania sal oraz budynków (materiałami przekazanymi przez Zamawiającego), w których będą prowadzone spotkania, zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
 • informowania Uczestników Projektu o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej,
 • przekazania do Zamawiającego do 3 dni roboczych danego miesiąca za miesiąc poprzedni:
 1. a) Protokołuodbioru zrealizowanych usług – w części dotyczącej zestawienia rozliczanych godzin
 2. b) prawidłowo wypełnionych dokumentów, potwierdzających przeprowadzenie indywidualnych spotkań z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu.

12) zabezpieczania i zachowania w poufności danych osobowych osób korzystających z usług identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów świadczonych przez Wykonawcę oraz wszelakich informacji na temat ich sytuacji, tj. wykorzystywania tych danych wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z tym sprawozdawczości.

Łącznie zamówienie obejmuje 225 godzin zegarowych.

Łączne zamówienie obejmuje 15 osób.

W związku z koniecznością dostosowania się do potrzeb Uczestnika/Uczestniczki Projektu istnieje możliwość zmiany liczby godzin przewidzianych na danego Uczestnika/Uczestniczkę Projektu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikami Projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające, co najmniej jedną
  z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej,
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych
  w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
  z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 • osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.),
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

4.  SPOSÓB ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ:

 • Zapłata wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia następować będzie co miesiąc w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT, na podstawie zatwierdzonego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu odbioru zrealizowanych usług.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności, w przypadku braku środków finansowych na koncie projektowym. W niniejszym przypadku wypłata ww. środków zostanie dokonana w momencie otrzymania środków finansowych z Instytucji Pośredniczącej.
 • Wynagrodzenie będzie naliczane zgodnie z rzeczywistym przebiegiem realizacji zamówienia, na podstawie przedstawianych przez Wykonawcę rozliczeń godzinowych. Należność dla Wykonawcy obliczana będzie zgodnie ze wzorem:

kwota brutto za 1 godzinę zegarową przeprowadzonego wsparcia x ilość godzin = łączny koszt wynagrodzenia brutto.

 1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 • Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
 • Miejsce realizacji – obszar województwa małopolskiego.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia realizacji zamówienia w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego na usługę.
 • Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, w oparciu o opracowywany na bieżąco przez Wykonawcę w uzgodnieniu
  z Zamawiającym harmonogram, i uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu.
 • Usługi realizowane będą w godzinach 7:00 – 21:00, we wszystkie dni tygodnia, w zależności od potrzeb Uczestników Projektu.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował minimumjedną osobą (Trenerem Zatrudnienia Wspieranego), spełniającą łącznie następujące warunki:

 • co najmniej wykształcenie średnie, preferowanewykształcenie psychologiczne,
 • ukończony kurs/szkolenie/szkoła/studia podyplomowe w zakresie zatrudnienia wspieranego/wspomaganego,
 • minimum 100 godzin pracy jako trener zatrudnienia wspieranego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
 • przeprowadzenie usługi trenera zatrudnienia wspieranego dla minimum 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymw okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wskazania większej liczby osób powyższy warunek musi spełniać każda z wskazanych osób. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego:„Oświadczenie o spełnieniu wymagań”.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 • Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub dokumentowej.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 • Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z umową zlecenie, podatek VAT (jeżeli dotyczy), koszty dojazdów do miejsc wykonywania zamówienia, koszty połączeń telefonicznych związanych z obowiązkiem umawiania się na spotkania i podtrzymywania stałego kontaktu z Uczestnikami Projektu, którzy zostaną objęci wsparciem, etc.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
  • Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny 9.00.
  • Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego na adres Biura projektu:Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO, ul. Przewóz 40A lok. 11, 30-716 Kraków lub w przypadku drogi mailowej na adres e-mail: proelio@gmail.com
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Oferty ceny brutto 1 godziny zegarowej wsparcia.

 • KRYTERIA WYBORU OFERTY:

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryterium:

Cena oferty 100% (100 pkt).

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 100 %

C oferty badanej

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert osiągną taką samą liczbę punktów oceny oferty, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający możeprzeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranym Wykonawcą.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

ADLJ_TZW_zapytanie ofertowe