Pomiń nawigacje

Zapytanie ofertowe ADLJ-PośPracy

W związku z realizacją projektu pt.: „AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”, nr RPMP.09.01.02-12-0286/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej „Przeprowadzenia usługi pośrednictwa pracy dla uczestników projektu AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner Projektu)

Ul. Mickiewicza 20

39 – 300 Mielec

NIP: 817-102-71-97

REGON: 690554480

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Małgorzata Sanecka,  tel. 0048/570-621-282 w godzinach pracy biura tj. poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00.

E-mail: fundacja.proelio@gmail.com

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z w formie rozeznania rynku, określonejw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
z dnia 19 lipca 2017 r.Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia: Usługi

Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenia usługi pośrednictwa pracy dla  Uczestników Projektu AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”. Projekt „AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”, nr RPMP.09.01.02-12-0286/17 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Ośpriorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

Szczegółowy opis zamówienia:

 • Pośrednictwem pracy zostanie objętych 45 osób w wymiarze 10 godzin zegarowych na 1 osobę (ilość osób objętych wsparciem oraz ilość godzin dla danej osoby mogą ulec zmianie), w tym:
  • 5 godzin będzie obejmowało bezpośrednią pracę w ramach indywidualnych spotkań z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu
  • 5 godzin będzie obejmowało samodzielną pracy pośrednika na rzecz Uczestnika/Uczestniczki Projektu (pozyskiwanie ofert pracy, rozmowy z pracodawcami, przygotowanie dokumentów dla Uczestników Projektu, etc.)
 • Pośrednictwo pracy będzie miało charakter ciągły, jego zadaniem będzie nieodłączne towarzyszenie innym formom wsparcia Uczestniczki/Uczestnika projektu i monitorowanie jej/jego aktywności w poszukiwaniu pracy.
 • Częstotliwość spotkań będzie zależna od aktualnych potrzeb Uczestników Projektu
  i charakteru jego sytuacji problemowej.
 • Spotkania realizowane będą w formie indywidualnej – Pośrednik pracy
  z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu (1 na 1) minimum 1 raz w miesiącu.
 • Charakter, rodzaj i przebieg spotkań musi uwzględniać szczególną sytuację poszczególnych grup np. osób opiekujących się małymi dziećmi (poszukiwanie ofert pracy z możliwością elastycznego trybu pracy) czy osób niepełnosprawnych (poszukiwanie ofert pracy w miejscach z udogodnieniami dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności danego Uczestnika/Uczestniczki)
 • Usługa Pośrednictwa pracy obejmuje:
  1. przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu, mającej na celu zebranie niezbędnych informacji w ramach wspólnego poszukiwania odpowiedniej pracy,
  2. przeprowadzeniu kolejnych indywidualnych rozmów z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu adekwatnie do jego/jej potrzeb, w tym w celu weryfikacji efektów poszukiwania ofert pracy,
  3. angażowanie Uczestników Projektu do czynnego udziału w realizacji własnej ścieżki zawodowej poprzez dawanie zadań w formie wyszukiwania ofert pracy,
  4. pomoc w wyszukiwaniu i zapoznawaniu się z pomocnymi artykułami i wymaganiami dotyczących konkretnej branży,
  5. wspólne z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu przeglądanie ofert pracy;
  6. definiowanie celu, zakresu działań oraz terminów realizacji poszukiwań ofert pracy przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu;
  7. informowanie Uczestników Projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy;
  8. rozwój umiejętności społecznych, budowanie motywacji do podjęcia pracy,
  9. realizację zamówienia zgodnie z IŚR opracowanym przez doradcę zawodowego,
  10. pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców,
  11. inicjowanie i organizowanie kontaktów Uczestników Projektu z pracodawcami
  12. dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i kompetencjami,
  13. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,
  14. nadzór innych form aktywizacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu i monitorowanie jego aktywności w poszukiwaniu pracy.
 • Wykonawca zobowiązuję się prowadzenia indywidualnej karty pośrednictwa związanej z realizacją projektu zawierającej:
  1. imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki Projektu,
  2. pozycję na rynku pracy przed przystąpieniem do projektu,
  3. datę spotkania, godzinę oraz liczbę godzin przeprowadzonych w ramach pośrednictwa pracy, zarówno w zakresie bezpośredniej pracy z Uczestniczką/Uczestnikiem projektu, jak i samodzielnej pracy wykonanej na rzecz Uczestniczki/Uczestnika projektu,
  4. informacje o zaproponowanych ofertach pracy (kopie ofert pracy winne być załączone do prowadzonej dokumentacji),
 • Spotkania bezpośrednie z Uczestnikami Projektu realizowane będą w udostępnionych nieodpłatnie Wykonawcy przez Zamawiającego salach na terenie województwa małopolskiego.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:

 • przestrzegania harmonogramu realizacji zamówienia, ustalanego na bieżąco z Zamawiającym,
 • bieżącego zapoznawania się z zasadami realizacji Projektu, w ramach którego wykonywane jest niniejsze zamówienie,
 • stosowania wyłącznie wzorów dokumentów zatwierdzonych przez Zamawiającego (w celu zapewnienia czytelności dokumentów zaleca się ich wypełnianie w wersji elektronicznej),
 • każdorazowego potwierdzenia spotkania z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu poprzez uzyskanie podpisu Uczestnika/Uczestniczki projektu na Karcie spotkania,
 • ścisłej współpracy z kadrą merytoryczną i zarządzającą Zamawiającego,
 • niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu (telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail) informacji na temat odmowy uczestniczenia w spotkaniach, opuszczaniu spotkań przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu lub innych problemów związanych z prawidłową realizacją umowy,
 • Wykonawca zobowiązany będzie do oznaczania sal oraz budynków (materiałami przekazanymi przez Zamawiającego), w których będą prowadzone spotkania, zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
 • informowania Uczestników projektu o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej,
 • przekazania do Zamawiającego do 3 dni roboczych danego miesiąca za miesiąc poprzedni:
 1. a) Protokołuodbioru zrealizowanych usług – w części dotyczącej zestawienia rozliczanych godzin
 2. b) prawidłowo wypełnionych dokumentów, potwierdzających przeprowadzenie indywidualnych spotkań z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu (w tym kart spotkań i ofert pracy) oraz potwierdzających wykonanie pracy samodzielnej,

10) zabezpieczania i zachowania w poufności danych osobowych osób korzystających z usług identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów świadczonych przez Wykonawcę oraz wszelakich informacji na temat ich sytuacji, tj. wykorzystywania tych danych wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z tym sprawozdawczości.

 

Łącznie zamówienie obejmuje 450 godzin zegarowych

Łączne zamówienie obejmuje 45 osób.

W związku z koniecznością dostosowania się do potrzeb Uczestnika/Uczestniczki Projektu istnieje możliwość zmiany liczby godzin przewidzianych na danego Uczestnika/Uczestniczkę Projektu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikami Projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej,
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych
  w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
  z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 • osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.),
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
4.  SPOSÓB ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ:
 • Zapłata wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia następować będzie co miesiąc w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT, na podstawie zatwierdzonego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu odbioru zrealizowanych usług.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności, w przypadku braku środków finansowych na koncie projektowym. W niniejszym przypadku wypłata ww. środków zostanie dokonana w momencie otrzymania środków finansowych z Instytucji Pośredniczącej.
 • Wynagrodzenie będzie naliczane zgodnie z rzeczywistym przebiegiem realizacji zamówienia, na podstawie przedstawianych przez Wykonawcę rozliczeń godzinowych. Należność dla Wykonawcy obliczana będzie zgodnie ze wzorem:

kwota brutto za 1 godzinę zegarową przeprowadzonego pośrednictwa pracy x ilość godzin = łączny koszt wynagrodzenia brutto.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 • Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
 • Miejsce realizacji – obszar województwa małopolskiego.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia realizacji zamówienia w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego na usługę.
 • Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, w oparciu o opracowywany na bieżąco przez Wykonawcę w uzgodnieniu
  z Zamawiającym harmonogram, i uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu.
 • Usługi realizowane będą w godzinach 7:00 – 21:00, we wszystkie dni tygodnia, w zależności od potrzeb Uczestników Projektu.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczącezdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował minimumjedną osobą (pośrednikiem pracy), spełniającą łącznie następujące warunki:

 • posiadającą wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe,
 • ukończony kurs/szkolenie/szkoła/studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy,
 • minimum 200 godzin przeprowadzonych usług pośrednictwa pracy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
 • przeprowadzenie usługi pośrednictwa pracy dla minimum 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymw okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku zaangażowania do realizacji zamówienia większej liczby osób każda z nich musi spełniać powyższe warunki. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego:„Oświadczenie o spełnieniu wymagań”.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 • Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub dokumentowej.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 • Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z umową zlecenie, podatek VAT (jeżeli dotyczy), koszty dojazdów do miejsc wykonywania zamówienia, koszty połączeń telefonicznych związanych z obowiązkiem umawiania się na spotkania i podtrzymywania stałego kontaktu z Uczestnikami Projektu, którzy zostaną objęci wsparciem, etc.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
  • Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 04.2018 r. do godziny 9.00.
  • Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego na adres Biura Projektu: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO, ul. Przewóz 40A 11, 30-716 Krakówlub w przypadku drogi mailowej na adres e-mail: fundacja.proelio@gmail.com
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Oferty ceny brutto 1 godziny zegarowej oferty.

 • KRYTERIA WYBORU OFERTY:

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryterium: 

Cena oferty 100% (100 pkt).

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 100 %

C oferty badanej

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert osiągną taką samą liczbę punktów oceny oferty, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający możeprzeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranym Wykonawcą.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

ADLJ_PP_Zapytanie ofertowe