Pomiń nawigacje

Zapytanie ofertowe 1/CMP/2018/ZO/P/S

W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ–MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu)zaprasza do złożenia oferty dotyczącej „Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. POMOC KUCHENNA, przeznaczonego dla uczestnikówProjektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner Projektu)

Ul. Mickiewicza 20

39 – 300 Mielec

NIP: 817-102-71-97

REGON: 690554480

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych
i proceduralnych: Małgorzata Sanecka, tel. 0048/570-621-282 w godzinach pracy biura tj. poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00.

E-mail:fundacja.proelio@gmail.com

 

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z w formie rozeznania rynku, określonejw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
z dnia 19 lipca 2017 r.Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „POMOC KUCHENNA” dla uczestników Projektu „CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”. Projekt „CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Ośpriorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

Szczegółowy opis zamówienia:

 • Nazwa zamówienia: „Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. POMOC KUCHENNA, przeznaczonego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”,
 • Rodzaj zamówienia: usługa szkoleniowa.
 • Usługa obejmuje zapewnienie: trenera, sali szkoleniowej, wyżywienia i materiałów szkoleniowych dla uczestników, ewentualnych badań lekarskich/psychologicznych (jeśli dotyczy), zwrot kosztów ewentualnych dojazdów i/lub zakwaterowania uczestnika – jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania uczestnika (na wniosek Uczestnika/Uczestniczki), przeprowadzenie egzaminu i wydanie zaświadczeń/certyfikatów.
 • Wymiar godzinowy:wstępnie 80 godzin edukacyjnych (godzina edukacyjna rozumiana jako 45 minut). Wymiar godzinowy musi być dostosowany do potrzeb i poziomu wiedzy uczestników.
 • Termin wykonania zamówienia: czerwiec/lipiec 2018 r. Szczegółowy termin realizacji zamówienia zostanie podany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
 • Miejsce realizacji: województwo małopolskie.
 • Przewidywana liczba uczestników: 7 osób (maksymalnie 10 osób). Liczba osób może ulec zmianie – ostateczna liczbauczestników będzie potwierdzona przed realizacją zamówienia.
 • Informacje nt. grupy docelowej objętej usługą: uczestnikami Projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

– osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej,

– osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

– osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

– osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.),

– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 • Szkolenia powinny być  realizowane  w sposób  zapewniający  odpowiednią jakość    W Małopolsce stworzono system zapewnienia jakości kształcenia, w ramach którego instytucje  szkoleniowe mogą uzyskać znak jakości Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). W  sytuacji gdy  realizatorem  szkolenia będzie  podmiot  nieposiadający  znaku jakości  MSUES, usługi  szkoleniowe w  ramach  projektów muszą  spełniać  poniższe minimalne  wymagania jakościowe:
 1. a) Szkolenie dopasowanedo  poziomu  uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego

poziomu  kompetencji rozwijanych  w  trakcie szkolenia  i  dostosowanie do  nich  programu

szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod.

 1. b) Programy szkoleniowe lub cele szkolenia powinny zawierać opis rezultatów uczenia – tj. w języku efektów uczenia się.
 2. c) Materiały szkoleniowe muszą zawierać podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł

wiedzy, na której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich.

 1. d) Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy.
 2. e) Dokumentacja szkoleniowa musi obejmować:

– dziennik zajęć,

– listy obecności,

– program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram wraz z wymiarem  czasowym, metody szkoleniowe),

– materiały szkoleniowe dla uczestników,

– ankiety ewaluacyjne,

– egzamin/testy,

– listy obecności wraz z potwierdzeniem odbioru wyżywienia i materiałów szkoleniowych/edukacyjnych przez uczestników,

– raport poszkoleniowy podsumowujący ocenę efektów uczenia się,

 1. f) Szkolenie musi być dostosowane do potrzeb osób z daną niepełnosprawnością.
 • Trenerzy prowadzący szkolenie muszą posiadać łącznie:
 1. a) wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne  certyfikaty/zaświadczenia  umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
 2. b) doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata,
 3. c) kompetencje społecznei  metodyczne  związane z  kształceniem  osób dorosłych (rozumiane  jako  ukończony   60  godzinny kurs  dydaktyczny  lub  przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).
 • Szkolenie odbywa się w warunkach zapewniających komfort uczenia się, sale szkoleniowe spełniają warunki  BHP oraz  odpowiadają  potrzebom grupy  docelowej,  zwłaszcza w przypadku udziału osób z niepełnosprawnościami.
 • Harmonogram czasowy szkolenia spełnia następujące wymagania:

– czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni,

– czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia,

– w trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej  niż 15 minut na 2 godziny zegarowe,

– w  trakcie zajęć  trwających  dłużej niż  6  godzin zegarowych  zaplanowana  jest jedna przerwa trwająca min. 45 minut.

Dopuszczalna jest realizacja szkolenia niespełniającego części ww. warunków dotyczących harmonogramu  czasowego  szkolenia, o  ile  jest to  uzasadnione  specyficzną formą  pracy wynikającą z przyjętych celów i metod kształcenia.

 • Program nauczania i certyfikacji jest  zgodny z  obowiązującymi  podstawami programowymi  oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwych ministrów (jeśli dotyczy). W przypadku realizacji szkolenia o tematyce, która nie posiada możliwości egzaminowania zewnętrznego i certyfikacji (brak instytucji certyfikującej), procedurę egzaminacyjną/certyfikacyjną należy przeprowadzić w oparciu o egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia/certyfikatu wewnętrznego. W przypadku szkoleń, w których jest to wymagane, instytucja szkoleniowa posiada aktualne akredytacje, licencje lub certyfikaty.
 • Usługa szkoleniowa musi zostać zrealizowana przez instytucje posiadającą wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych Prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.
 • Usługa cateringowa (wyżywienie) musi spełniać następujące wymagania:

– w przypadku zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych (łącznie z przerwami) konieczne jest zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkolenia w zakresie: obiad i dwie przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, cukier, ciastka/paluszki/przekąski),

– w przypadku zajęć trwających dłużej niż 4 godziny zegarowe i krócej niż 6 godzin zegarowych (łącznie z przerwami) konieczne jest zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkolenia w zakresie: obiad i jedna przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, cukier, ciastka/paluszki/przekąski),

– w przypadku zajęć trwających krócej niż 4 godziny zegarowe (łącznie z przerwami) konieczne jest zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkolenia w zakresie: jedna przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, cukier, ciastka/paluszki/przekąski).

 • Szkolenie finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferent zobowiązany będzie do oznakowania zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”:
 1. pomieszczeń oraz budynków, w których będzie prowadzone szkolenie z zgodnie
  z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020” . Materiały promocyjne będą udostępnione przez Zamawiającego.
 2. dokumentów/materiałów sporządzanych przez Wykonawcę jak np. materiałów szkoleniowych przekazanych uczestnikom.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:

 • przestrzegania harmonogramu realizacji zamówienia, ustalanego na bieżąco z Zamawiającym,
 • bieżącego zapoznawania się z zasadami realizacji Projektu, w ramach którego wykonywane jest niniejsze zamówienie,
 • ścisłej współpracy z kadrą zarządzającą Zamawiającego,
 • uzupełniania w każdym dniu szkoleniowym dziennika zajęć,
 • weryfikacji na szkoleniach obecności każdego uczestnika, poprzez przekazanie listy obecności wraz z potwierdzeniem odbioru cateringu w każdym dniu szkoleniowym, w celu potwierdzenia udziału podpisem, i sprawdzeniu listy obecności z stanem faktycznym ilości osób na szkoleniu,
 • niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu (telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail) informacji na temat odmowy uczestniczenia w szkoleniach, opuszczaniu szkoleń przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu lub innych problemów związanych z prawidłową realizacją umowy,
 • oznaczania sal oraz budynków (materiałami przekazanymi przez Zamawiającego), w których będzie prowadzone szkolenie, zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,
 • informowania Uczestników projektu o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej,
 • przekazania do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia wstępnego programu szkolenia zawierającego cele szkolenia, opis rezultatów uczenia – tj. w języku efektów uczenia się, tematy zajęć, harmonogram wraz z wymiarem czasowym, metody szkoleniowe, do akceptacji Zamawiającego,
 • przekazania do Zamawiającego do 3 dni po zakończeniu szkolenia oryginalnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie szkolenia, w tym:
 1. a) dziennika zajęć,
 2. b) listy obecności wraz z potwierdzeniem odbioru wyżywienia, materiałów szkoleniowych,
 3. c) kserokopii materiałów szkoleniowych dla uczestników,
 4. d) ankiety ewaluacyjnych,
 5. f) raportu poszkoleniowego, podsumowującego ocenę efektów uczenia się.
 6. g) przeprowadzonych egzaminów/testów,
 7. h) kserokopii wydanych zaświadczeń/certyfikatów.

10) informowania niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację zamówienia np. niedotrzymanie przez niego terminów wykonywania zamówienia,

11) zabezpieczania i zachowania w poufności danych osobowych osób uczestniczących
w  szkoleniach oraz wszelakich informacji na temat ich sytuacji, tj. wykorzystywania tych danych wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z tym sprawozdawczości,

12) Jakość realizowanej usługi będzie weryfikowana podczas wizyt monitorujących realizowanych przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

13) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych u Wykonawcy:

 1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonania usługi przez Zamawiającego oraz przez Instytucje kontrolujące Beneficjenta lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
 2. Wykonawca jest zobowiązany, na pisemne wezwanie Zamawiającego, udostępnić wszelkie dokumenty związane z bezpośrednim wykonaniem usługi, w szczególności dokumentów umożliwiających potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, w tym również do udostępnienia pomieszczenia do przeprowadzenia kontroli.

14) Uczestnicy projektu zostali poinformowani o możliwości złożenia reklamacji, w przypadku gdy szkolenie nie będzie spełniło ich oczekiwań. W związku z powyższym każdy uczestnik szkolenia może wnieść reklamację, co zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego i może mieć wpływ na rozliczenie usługi z Wykonawcą.

15) Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis
o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych
i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,

2) Na czas realizacji zamówienia dysponują minimum jedną osobą (trenerem), spełniającą łącznie następujące warunki:

 1. a) wykształceniewyższe/zawodowe lub  inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające  przeprowadzenie danego szkolenia,
 2. b) doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata,
 3. c) kompetencjespołeczne i  metodyczne związane  z  kształceniem osób  dorosłych (rozumiane  jako ukończony    60 godzinny  kurs  dydaktyczny lub  przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).

W przypadku wskazania większej liczby osób do realizacji zamówienia powyższe warunki musi spełniać każda ze wskazanych osób.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego: „Oświadczenie o spełnieniu wymagań”.

 

 1. SPOSÓB ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ:

1)         Zapłata wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia następować będzie co miesiąc w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT, na podstawie zatwierdzonego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu odbioru zrealizowanych usług.

2)         Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności, w przypadku braku środków finansowych na koncie projektowym. W niniejszym przypadku wypłata ww. środków zostanie dokonana w momencie otrzymania środków finansowych z Instytucji Pośredniczącej.

3)         Wynagrodzenie będzie naliczane zgodnie z rzeczywistym przebiegiem realizacji zamówienia. Należność dla Wykonawcy obliczana będzie zgodnie ze wzorem:

kwota brutto za 1 osobę uczestniczącą w szkoleniu x ilość osób = łączny koszt wynagrodzenia brutto.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1)         Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub dokumentowej.

2)         Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

3)         Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z umową zlecenie, podatek VAT (jeżeli dotyczy), koszty dojazdów do miejsc wykonywania zamówienia, koszty połączeń telefonicznych związanych z obowiązkiem umawiania się na spotkania i podtrzymywania stałego kontaktu z Uczestnikami Projektu, którzy zostaną objęci wsparciem, etc.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1)         Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 5.06.2018 r. do godziny 9.00.

2)         Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego na adres Biura Projektu: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO, ul. Przewóz 40A lok. 11, 30-716 Kraków lub w przypadku drogi mailowej na adres e-mail: fundacja.proelio@gmail.com.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Oferty ceny brutto  realizowanej usługi  przypadającą na 1 osobę.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryterium:

Cena oferty 100% (100 pkt).

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 100 %

C oferty badanej

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert osiągną taką samą liczbę punktów oceny oferty, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranym Wykonawcą.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zapytanie ofertowe 1/CMP/2018/ZO/P/S