Pomiń nawigacje

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Szkl

„Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. ECDL BASE, przeznaczonego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”

W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ – MOGĘ POTRAFIĘ”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu)zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi pn. „Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. ECDL BASE, przeznaczonego dla uczestnikówProjektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

 1. Rodzaj zamówienia: usługa szkoleniowa.
 2. Usługa obejmuje zapewnienie: trenera, sali szkoleniowej, wyżywienia, materiałów szkoleniowych dla uczestników, ewentualnych badań lekarskich/psychologicznych, zwrot kosztów ewentualnych dojazdów i/lub zakwaterowania uczestnika – jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania uczestnika (na wniosek Uczestnika), przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatów.
 3. Wymiar godzinowy:wstępnie 80 godzin edukacyjnych (godzina edukacyjna rozumiana jako 45 minut). Wymiar godzinowy musi być dostosowany do potrzeb i poziomu wiedzy uczestników.
 4. Termin wykonania zamówienia: czerwiec/lipiec 2018 r. Szczegółowy termin realizacji zamówienia zostanie podany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
 5. Przewidywana liczba uczestników: 7 osoby (maksymalnie 10 osób). Liczba osób może ulec zmianie – ostateczna liczbauczestników będzie potwierdzona przed realizacją zamówienia.
 6. Szkolenia powinny być  realizowane  w sposób  zapewniający  odpowiednią jakość    W Małopolsce stworzono system zapewnienia jakości kształcenia, w ramach którego instytucje  szkoleniowe mogą uzyskać znak jakości Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). W  sytuacji gdy  realizatorem  szkolenia będzie  podmiot  nieposiadający  znaku jakości  MSUES, usługi  szkoleniowe w  ramach  projektów muszą  spełniać  poniższe minimalne  wymagania jakościowe:
 7. a) Szkolenie dopasowanedo  poziomu  uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego

poziomu  kompetencji rozwijanych  w  trakcie szkolenia  i  dostosowanie do  nich  programu

szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod.

 1. b) Programy szkoleniowe lub cele szkolenia powinny zawierać opis rezultatów uczenia – tj. w języku efektów  uczenia się.
 2. c) Materiały szkoleniowe muszą zawierać podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł

wiedzy, na której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich.

 1. d) Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy.
 2. e) Dokumentacja szkoleniowa musi obejmować:

– dziennik zajęć,

– raporty podsumowujące ocenę efektów uczenia się,

– program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram wraz z wymiarem  czasowym, metody szkoleniowe),

– materiały szkoleniowe,

– listy obecności.

 1. f) Szkolenie musi być dostosowane do potrzeb osób z daną niepełnosprawnością.
 2. Szkolenie odbywa się w warunkach zapewniających komfort uczenia się, sale szkoleniowe spełniają warunki  BHP oraz  odpowiadają  potrzebom grupy  docelowej,  zwłaszcza w przypadku udziału osób z niepełnosprawnościami.
 3. Harmonogram czasowy szkolenia spełnia następujące wymagania:

– czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni,

– czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia,

– w trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej  niż 15 minut na 2 godziny zegarowe,

– w  trakcie zajęć  trwających  dłużej niż  6  godzin zegarowych  zaplanowana  jest jedna przerwa trwająca min. 45 minut.

Dopuszczalna jest realizacja szkolenia niespełniającego części ww. warunków dotyczących harmonogramu  czasowego  szkolenia, o  ile  jest to  uzasadnione  specyficzną formą  pracy wynikającą z przyjętych celów i metod kształcenia.

 1. Program nauczania i certyfikacji jest  zgodny z  obowiązującymi  podstawami programowymi  oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwych ministrów (jeśli dotyczy). Zamówienie składa się tematyki opisanej poniżej:
 2. Moduł B1- Podstawy pracy z komputerem
 3. Moduł B2 – Podstawy pracy w sieci
 4. Moduł B3 – Przetwarzanie tekstów
 5. Moduł B4 – Arkusze kalkulacyjne

Opis modułów i certyfikacji zgodny z opisem wskazanym przez PTI http://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-5/

 1. Usługa szkoleniowa musi zostać zrealizowana przez instytucje posiadającą wpis do Rejestrów InstytucjiSzkoleniowych Prowadzonych  przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Miejsce realizacji:  województwo małopolskie –  w salach udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikami Projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Prosimy o przekazanie do Zamawiającego na adres:Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO – Biuro Projektu ul. Przewóz 40A lok. U 11, 30-716 Kraków  lub w przypadku drogi mailowej na adres e-mail: fundacja.proelio@gmail.com szacunkowej wartości zamówienia (koszt  netto realizacji 1 godziny edukacyjnej)  do dnia 6 czerwca 2018r.

W zał. wzór informacji dotyczącej przedmiotowego szacowania.

CMP_ECDL_szacowanie