Pomiń nawigacje

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. POMOC KUCHENNA, przeznaczonego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”

W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ – MOGĘ  POTRAFIĘ”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu)zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi pn. „Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. POMOC KUCHENNA, przeznaczonego dla uczestnikówProjektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

 1. Rodzaj zamówienia: usługa szkoleniowa.
 2. Usługa obejmuje zapewnienie: trenera, sali szkoleniowej, wyżywienia i materiałów szkoleniowych dla uczestników,ewentualnych badań lekarskich/psychologicznych (jeśli dotyczy), zwrot kosztów ewentualnych dojazdów i/lub zakwaterowania uczestnika – jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania uczestnika (na wniosek Uczestnika/Uczestniczki), przeprowadzenie egzaminu i wydanie zaświadczeń/certyfikatów.
 3. Wymiar godzinowy:wstępnie 80 godzin edukacyjnych (godzina edukacyjna rozumiana jako 45 minut). Wymiar godzinowy musi być dostosowany do potrzeb i poziomu wiedzy uczestników.
 4. Termin wykonania zamówienia: czerwiec/lipiec 2018 r. Szczegółowy termin realizacji zamówienia zostanie podany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
 5. Miejsce realizacji: województwo małopolskie.
 6. Przewidywana liczba uczestników: 7 osób (maksymalnie 10 osób). Liczba osób może ulec zmianie – ostateczna liczbauczestników będzie potwierdzona przed realizacją zamówienia
 7. Szkolenia powinny być  realizowane  w sposób  zapewniający  odpowiednią jakość    W Małopolsce stworzono system zapewnienia jakości kształcenia, w ramach którego instytucje  szkoleniowe mogą uzyskać znak jakości Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). W  sytuacji gdy  realizatorem  szkolenia będzie  podmiot  nieposiadający znaku  jakości  MSUES, usługi szkoleniowe  w  ramach projektów  muszą  spełniać poniższe  minimalne  wymagania jakościowe:
 8. Szkolenie dopasowane do  poziomu  uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu  kompetencji  rozwijanych w  trakcie  szkolenia i  dostosowanie  do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod.
 9. Programy szkoleniowe lub cele szkolenia powinny zawierać opis rezultatów uczenia – tj. w języku efektów uczenia się.
 10. Materiały szkoleniowe muszą zawierać podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich.
 11. Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy.
 12. Dokumentacja szkoleniowa musi obejmować:

– dziennik zajęć,

– listy obecności,

– program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram wraz z wymiarem czasowym, metody szkoleniowe),

– materiały szkoleniowe dla uczestników,

– ankiety ewaluacyjne,

– egzamin/testy,

– listy obecności wraz z potwierdzeniem odbioru wyżywienia i materiałów szkoleniowych/edukacyjnych przez uczestników,

– raport poszkoleniowy podsumowujący ocenę efektów uczenia się,

 1. Szkolenie musi być dostosowane do potrzeb osób z daną niepełnosprawnością.
 2. Szkolenie odbywa się w warunkach zapewniających komfort uczenia się, sale szkoleniowe spełniają warunki  BHP oraz  odpowiadają  potrzebom grupy  docelowej,  zwłaszcza w przypadku udziału osób z niepełnosprawnościami.
 3. Harmonogram czasowy szkolenia spełnia następujące wymagania:

– czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni,

– czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia,

– w trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej  niż 15 minut na 2 godziny zegarowe,

– w trakcie  zajęć  trwających dłużej  niż  6 godzin  zegarowych  zaplanowana jest  jedna przerwa trwająca min. 45 minut.

Dopuszczalna jest realizacja szkolenia niespełniającego części ww. warunków dotyczących harmonogramu  czasowego szkolenia,  o  ile jest  to  uzasadnione specyficzną  formą  pracy wynikającą z przyjętych celów i metod kształcenia

 1. Programnauczania i certyfikacji jest  zgodny z  obowiązującymi  podstawami programowymi  oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwych ministrów (jeśli dotyczy). W przypadku realizacji szkolenia o tematyce, która nie posiada możliwości egzaminowania zewnętrznego i certyfikacji (brak instytucji certyfikującej), procedurę egzaminacyjną/ certyfikacyjną należy przeprowadzić w oparciu o egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia/certyfikatu wewnętrznego. W przypadku szkoleń, w których jest to wymagane, instytucja szkoleniowa posiada aktualne akredytacje, licencje lub certyfikaty.
 2. Usługa szkoleniowa musi zostać zrealizowana przez instytucje posiadającą wpis do Rejestrów InstytucjiSzkoleniowych Prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.
 3. Usługa cateringowa (wyżywienie) musi spełniać następujące wymagania:

– w przypadku zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych (łącznie z przerwami) konieczne jest zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkolenia w zakresie: obiad i dwie przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, cukier, ciastka/paluszki/przekąski),

– w przypadku zajęć trwających dłużej niż 4 godziny zegarowe i krócej niż 6 godzin zegarowych (łącznie z przerwami) konieczne jest zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkolenia w zakresie: obiad i jedna przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, cukier, ciastka/ paluszki/ przekąski),

– w przypadku zajęć trwających krócej niż 4 godziny zegarowe (łącznie z przerwami) konieczne jest zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkolenia w zakresie: jedna przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, cukier, ciastka/paluszki/przekąski).

Miejsce realizacji:  województwo małopolskie –  w salach udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikami Projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Prosimy o przekazanie do Zamawiającego  na adres:Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO – Biuro Projektu ul. Przewóz 40A lok. U 11, 30-716 Kraków  lub w przypadku drogi mailowej na adres e-mail: fundacja.proelio@gmail.com  szacunkowej wartości zamówienia (koszt  netto realizacji 1 godziny edukacyjnej)  do dnia 28 maja 2018r.

W zał. wzór informacji dotyczącej przedmiotowego szacowania.

CMP_Pomoc kuchenna_szacowanie