Pomiń nawigacje

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia usługi poradnictwa prawnego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”

W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,  realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa(Partner projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi „Przeprowadzenia usługi poradnictwa prawnego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Przedmiotem szacowania jest „Przeprowadzenia usługi poradnictwa prawnego dla uczestników projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”.

Realizacja usługi obejmuje:

  1. Objęcie wsparciem przez prawnika 15 osób w wymiarze 10 godzin zegarowych na osobę (ilość osób objętych wsparciem oraz ilość godzin dla danej osoby mogą ulec zmianie),
  2. Poradnictwem prawnym zostaną objęci Uczestnicy Projektu, dla których efekty tego wsparcia są kluczowe w powrocie do sprawnego funkcjonowania społecznego.
  3. Wsparcie w ramach projektu ma być dostosowane do potrzeb UP i stanowić odpowiedź na zdiagnozowane u danej osoby problemy natury prawnej.
  4. Częstotliwość spotkań będzie zależna od aktualnych potrzeb Uczestników Projektu
    i charakteru jego sytuacji problemowej.

Miejsce realizacji spotkań bezpośrednich z Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu:  województwo małopolskie –  w salach udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. Usługi realizowane będą w godzinach 7:00 – 21:00, we wszystkie dni tygodnia, w zależności od potrzeb Uczestników Projektu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikami Projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Prosimy o przekazanie do Zamawiającego na adres: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO – Biuro Projektu ul. Przewóz 40A lok. U. 11, 30-716 Kraków lub w przypadku drogi mailowej na adres e-mail: fundacja.proelio@gmail.com szacunkowej wartości zamówienia (koszt  netto realizacji 1 godziny zegarowej)  do dnia 11 kwietnia 2018 r.

W zał. wzór informacji dotyczącej przedmiotowego szacowania.

CMP_PP_Szacowanie