Pomiń nawigacje

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA ADLJ-APP

W związku z realizacją projektu pt.: „AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”, nr RPMP.09.01.02-12-0286/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo szkoleniowa Michał Krempa(Partner projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi pn. „Przeprowadzenia warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy dla Uczestników Projektu AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO” zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy dla 45 Uczestników Projektu w podziale na 3 grupy warsztatowe.
 2. Czas realizacji warsztatu dla 1 grupy: 24 godziny edukacyjne (1 godzina edukacyjna=45 minut) wstępnie w ramach 3 dni (liczba dni może ulec zmianie).
 3. Łączny wymiar zamówienia: 3 grupy x 24 godziny edukacyjne = 72 godziny edukacyjne.
 4. Forma warsztatów: praktyczna oraz interaktywna, z wykorzystaniem różnorodnych metod
  i narzędzi pozwalających na osiągnięcie planowanych rezultatów.
 5. Warsztat powinien obejmować 3 moduły tematyczne:
 6. Zasady skutecznego poszukiwania pracy, charakterystyka rynku pracy, predyspozycje, zainteresowania i kompetencje zawodowe;
 7. Kluczowe metody aktywnego poszukiwania pracy, zaawansowane i twórcze metody poszukiwania pracy, opracowanie dokumentów aplikacyjnych;
 8. Rozmowa kwalifikacyjne, autoprezentacja i savoir-vivre, zaawansowane metody selekcji i rekrutacji.
 9. Wykonawca zobowiązany będzie również do:
  1. opracowania wskazanej przez Zamawiającego dokumentacji, w tym m.in. programu warsztatów, konspektu warsztatów oraz skryptu edukacyjnego oraz raportu poszkoleniowego (na podstawie wzorów dostarczonych przez Zamawiającego),
  2. zbadania poziomu nabytej wiedzy na podstawie pre- i posttestu.

 

Miejsce realizacji:  województwo małopolskie –  w salach udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

 

Dodatkowe informacje:

Uczestnikami Projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Prosimy o przekazanie do Zamawiającego na adres Biura projektu:Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO, ul. Przewóz 40A lok. 11, 30-716 Kraków,
lub w przypadku drogi mailowej na adres e-mail: fundacja.proelio@gmail.com szacunkowej wartości zamówienia (koszt  netto realizacji 1 godziny edukacyjnej)  do dnia 27 kwietnia 2018r.

 

W zał. wzór informacji dotyczącej przedmiotowego szacowania.

ADLJ_APP_szacowanie