Pomiń nawigacje

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia usługi pośrednictwa pracy dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”

W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,  realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa(Partner projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi „Przeprowadzenia usługi pośrednictwa pracy dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenia usługi pośrednictwa pracy dla uczestników projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”.

Realizacja usługi obejmuje:

 1. Objęcie wsparciem przez pośrednika pracy 50 osób w wymiarze 10 godzin zegarowych na osobę (ilość osób objętych wsparciem oraz ilość godzin dla danej osoby mogą ulec zmianie), w tym:

– 5 godzin będzie obejmowało bezpośrednią pracę w ramach indywidualnych spotkań z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu,

– 5 godzin będzie obejmowało samodzielną pracy pośrednika na rzecz Uczestnika/Uczestniczki Projektu (pozyskiwanie ofert pracy, rozmowy z pracodawcami, przygotowanie dokumentów dla Uczestników Projektu, etc.),

 1. Nieodłączne towarzyszenie innym formom wsparcia Uczestniczki/Uczestnika projektu i monitorowanie jej/jego aktywności w poszukiwaniu pracy,
 2. Realizowanie spotkań w zależności od aktualnych potrzeb Uczestników Projektu i charakteru jego sytuacji problemowej, jednak nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, chyba że będzie to adekwatne do potrzeb Uczestniczki/Uczestnika Projektu,
 3. Charakter, rodzaj i przebieg spotkań musi uwzględniać szczególną sytuację poszczególnych grup np. osób opiekujących się małymi dziećmi (poszukiwanie ofert pracy z możliwością elastycznego trybu pracy) czy osób niepełnosprawnych (poszukiwanie ofert pracy w miejscach z udogodnieniami dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności danego Uczestnika/ Uczestniczki).

Do zadań pośrednika pracy będzie należało:

 1. przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu, mającej na celu zebranie niezbędnych informacji w ramach wspólnego poszukiwania odpowiedniej pracy,
 2. przeprowadzeniu kolejnych indywidualnych rozmów z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu adekwatnie do jego/jej potrzeb, w tym w celu weryfikacji efektów poszukiwania ofert pracy,
 3. angażowanie Uczestników Projektu do czynnego udziału w realizacji własnej ścieżki zawodowej poprzez dawanie zadań w formie wyszukiwania ofert pracy,
 4. pomoc w wyszukiwaniu i zapoznawaniu się z pomocnymi artykułami i wymaganiami dotyczących konkretnej branży,
 5. wspólne z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu przeglądanie ofert pracy;
 6. definiowanie celu, zakresu działań oraz terminów realizacji poszukiwań ofert pracy przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu;

Jak również:

 1. informowanie Uczestników Projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy;
 2. rozwój umiejętności społecznych, budowanie motywacji do podjęcia pracy,
 3. realizację zamówienia zgodnie z IŚR opracowanym przez doradcę zawodowego,
 4. pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców,
 5. inicjowanie i organizowanie kontaktów Uczestników Projektu z pracodawcami
 6. dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i kompetencjami,
 7. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,
 8. nadzór innych form aktywizacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu i monitorowanie jego aktywności w poszukiwaniu pracy,
 9. prowadzenia indywidualnej karty pośrednictwa związanej z realizacją projektu zawierającej: imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki Projektu, pozycję na rynku pracy przed przystąpieniem do projektu, datę spotkania, godzinę oraz liczbę godzin przeprowadzonych w ramach pośrednictwa pracy, zarówno w zakresie bezpośredniej pracy z Uczestniczką/Uczestnikiem projektu, jak i samodzielnej pracy wykonanej na rzecz Uczestniczki/Uczestnika projektu, informacje o zaproponowanych ofertach pracy (kopie ofert pracy winne być załączone do prowadzonej dokumentacji).

Miejsce realizacji spotkań bezpośrednich z Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu:  województwo małopolskie –  w salach udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. Usługi realizowane będą w godzinach 7:00 – 21:00, we wszystkie dni tygodnia, w zależności od potrzeb Uczestników Projektu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikami Projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Prosimy o przekazanie do Zamawiającego na adres:Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO – Biuro Projektu ul. Przewóz 40A lok. U. 11, 30-716 Kraków lub w przypadku drogi mailowej na adres e-mail: fundacja.proelio@gmail.com szacunkowej wartości zamówienia (koszt  netto realizacji 1 godziny zegarowej)  do dnia 13 kwietnia 2018 r.

W zał. wzór informacji dotyczącej przedmiotowego szacowania.

CMP_PP_Szacowanie