Pomiń nawigacje

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia wsparcia Trenera Zatrudnienia Wspieranego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”

W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,  realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa(Partner projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi „Przeprowadzenia wsparcia Trenera Zatrudnienia Wspieranego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Przedmiotem zamówienia jest „Zrealizowanie wsparcia Trenera Zatrudnienia Wspieranego dla Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”,którego celem jest będzie pomoc w powrocie na rynek pracy dzięki zmianie zachowania i pracy nad wieloma aspektami życia Uczestnika/Uczestniczki Projektu.

Realizacja usługi obejmuje:

  • Objęcie wsparciem przez Trenera Zatrudnienia Wspieranego 15 osób w wymiarze 15 godzin zegarowych na osobę (ilość osób objętych wsparciem oraz ilość godzin dla danej osoby mogą ulec zmianie).
  • Zrealizowanie spotkań w wymiarze ok. 1-2 godzin w miesiącu dla danego Uczestnika/Uczestniczki Projektu. Zakres wsparcia może ulec zmianie (m.in. okres wsparcia, liczba godzin) w zależności od aktualnych potrzeb Uczestników Projektu, w tym ich kondycji psychozawodowej i sytuacji na rynku pracy.

Do zadań Trenera Zatrudnienia Wspieranego będzie należało:

  • rozpoznanie potencjału Uczestnika/Uczestniczki Projektu, jego sytuacji społeczno – zawodowej, potrzeb i aspiracji, w celu sporządzenia trafnej opinii predyspozycji osobowościowo – zawodowych Uczestnika/Uczestniczki Projektu i jego możliwości rozwojowych;
  • motywowanie, analizowanie, wspieranie oraz aktywizacja działań podejmowanych przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu w ramach Indywidualnej Ścieżki Rozwoju;
  • praca nad wieloma obszarami aktywności życiowej Uczestnika/Uczestniczki Projektu: pracą, edukacją, rodziną, czasem wolnym;
  • udzielanie wsparcia na każdym etapie aktywizacji zawodowej, w tym: ocena i przygotowanie w zakresie umiejętności społecznych, niezbędnych przy wykonywaniu pracy i poruszaniu się po rynku pracy;
  • nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, urzędami pracy oraz innymi instytucjami rynku pracy w celu promocji zatrudnienia wspieranego oraz pozyskiwania miejsc pracy dla konkretnych Uczestników/Uczestniczek Projektu;
  • po znalezieniu pracy/stażu dla Uczestników/Uczestniczek Projektu wprowadzenie go/jej do zakładu pracy poprzez zapoznawanie z procedurami i warunkami zatrudnienia oraz zadaniami na określonym stanowisku, pomoc we wdrożeniu w obowiązki;
  • bieżące monitorowanie adaptacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu w miejscu odbywania stażu i pomaganie w rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Miejsce realizacji:  województwo małopolskie –  w salach udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego oraz miejscach stażu/pracy Uczestniczki/Uczestnika Projektu.

Termin realizacji : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. Usługi realizowane będą w godzinach 7: 00 – 21: 00, we wszystkie dni tygodnia, w zależności od potrzeb uczestników projektu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikami Projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Prosimy o przekazanie do Zamawiającego na adres:Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO – Biuro Projektu ul. Przewóz 40A lok. U. 11, 30-716 Kraków lub w przypadku drogi mailowej na adres e-mail: fundacja.proelio@gmail.com szacunkowej wartości zamówienia (koszt  netto realizacji 1 godziny zegarowej)  do dnia 13 kwietnia 2018 r.

W zał. wzór informacji dotyczącej przedmiotowego szacowania.

CMP_TZW_Szacowanie