Pomiń nawigacje

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”

W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ – MOGĘ POTRAFIĘ”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO (Lider projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi pn. „Przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

 1. Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 50 Uczestników Projektu w podziale na 4 grupy treningowe.
 2. Czas realizacji treningu dla 1 grupy: 80 godzin edukacyjnych (1 godzina edukacyjna=45 minut) wstępnie w ramach 10 dni (liczba dni może ulec zmianie).

Do godzin edukacyjnych zajęć należy doliczyć w ramach każdego dnia treningu dodatkowy czas na przerwę obiadową (minimum 45 minut) oraz dwie przerwy kawowe (każda minimum 15 minut).

 1. Łączny wymiar zamówienia: 4 grupy x 80 godzin edukacyjnych = 320 godzin edukacyjnych.
 2. Forma treningu: praktyczna oraz interaktywna, z wykorzystaniem różnorodnych metod
  i narzędzi pozwalających na osiągnięcie planowanych rezultatów.
 3. Trening powinien obejmować 10 modułów tematycznych:
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Asertywność,
 • Radzenie sobie emocjami,
 • Współpraca w grupie,
 • Kreatywność i twórcze rozwiązywania problemów,
 • Zarządzanie sobą w czasie,
 • Rozwiązywanie konfliktów,
 • Radzenie sobie ze stresem,
 • Proaktywność i inicjatywa,
 • Trening skutecznego działania.
 1. Wykonawca zobowiązany będzie również do:
  1. opracowania wskazanej przez Zamawiającego dokumentacji, w tym m.in. programu treningu, konspektu treningu oraz skryptu edukacyjnego (na podstawie wzorów dostarczonych przez Zamawiającego oraz raportu poszkoleniowego,
  2. zbadania poziomu nabytej wiedzy na podstawie pre- i posttestu, w tym poziomu zwiększenia kompetencji społecznych i interpersonalnych.

Miejsce realizacji:  województwo małopolskie –  w salach udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego.

Termin realizacji : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. Usługi realizowane będą
w godzinach 7: 00 – 21: 00, we wszystkie dni tygodnia, w zależności od potrzeb uczestników projektu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikami Projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Prosimy o przekazanie do Zamawiającego na adres:Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO – Biuro Projektu ul. Przewóz 40A lok. U. 11, 30-716 Kraków lub w przypadku drogi mailowej na adres e-mail: fundacja.proelio@gmail.com szacunkowej wartości zamówienia (koszt  netto realizacji 1 godziny edukacyjnej)  do dnia 23 kwietnia 2018r.

W zał. wzór informacji dotyczącej przedmiotowego szacowania.

CMP_TK_szacowanie