Pomiń nawigacje

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr 1/CMP/2018/ZO

Informujemy, że w postepowaniu nr 1/CMP/2018/ZO na „Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej w celu zidentyfikowania indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu „CHCĘ–MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe), prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności  dokonano wyboru wykonawcy:

1). e-psycholog24.pl Ewa Nastula, ul. Wrocławska 7/11; 48-300 Nysa