– O nas

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO działa od roku 2016 r. Ideą Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i doradczej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup narażonych na marginalizację społeczną oraz wspieranie osób fizycznych i grup nieformalnych w podnoszeniu kwalifikacji, wyborze drogi zawodowej, wspieranie przedsiębiorczości a także rozwój turystyki i rekreacji, dbałość o ekologię, podtrzymywanie pamięci o dziedzictwie kulturowo-historycznym regionu oraz budowanie tożsamości narodowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje lub/i kompetencje, rozwój systemu edukacji, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podnoszenie jakości życia, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie przedsiębiorców i pracowników, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska, rozwój rynku pracy i aktywizacji bezrobotnych, Fundacja realizuje cele poprzez efektywnie wykorzystywanych środków zewnętrznych, które pozyskuje na rzecz konkretnych działań.

Fundacja opiera swoją działalność na trzech filarach:

  • Edukacja, rozwój indywidualnego potencjału poprzez mobilizację różnych podejść dotyczących rozwoju, od tradycyjnych do nowoczesnych, co pozwala wyzwolić kreatywność beneficjentów naszych działań. Nasze podejście realizujemy w prowadzonych przez nas Niepublicznych Przedszkolach Anglojęzycznych w duchu Montessori i Rodzicielstwa Bliskości „Chatka Poli” i „Kraina Kostka”.
  • Aktywizacja społeczności lokalnej, osób w potrzebie do działań i zmian poprzez udział w zajęciach i aktywnościach realizowanych w Dziennym Domu Pobytu Seniora oraz Gminnym Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych prowadzonycy przez naszą fundację.
  • Rozwój, zrównoważony z dbałością o środowisko i lokalną przestrzeń. Podwykonawców naszych działań wybieramy z najbliższej okolicy, by wspierać gospodarkę w miejscu, w którym mieszkamy.

Kadra fundacji posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne. Środkami publicznymi staramy się zarządzać profesjonalnie, zachowując przejrzystość wydatków oraz kierując się troską o rozwój społeczności lokalnej. Realizujemy szeroką współpracę z wieloma podmiotami, których cele są zbieżne z celami realizowanymi nas. Obszar działalności fundacji obejmuje teren województwa małopolskiego, jednakże może obejmować inny obszar, ponieważ determinowany jest potrzebami zgłaszanymi przez konkretne grupy społeczne.

Fundacja PROELIO to miejsce, w którym liczy się człowiek.

Back to top