Chcę – Mogę – Potrafię! Wyniki rekrutacji II tura

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO”, informuje, iż wyniku przeprowadzonej drugiej tury rekrutacji do udziału w projekcie pn. Chcę - Mogę - Potrafię!  zakwalifikowanych zostało 16 osób z terenu woj. małopolskiego spełniających kryteria udziału w projekcie. Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych. Numerem identyfikującym jest numer PESEL osoby. (więcej…)
Read More

Aktywne dziś – Lepsze jutro: Informacja

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego PROELIO uprzejmie informuje, że termin rekrutacjido udziału w projekcie pn. „Aktywne dziś – Lepsze jutro”, II tura rekrutacji został przedłużony do dnia 8 czerwca br. do godziny 15.00.
Read More

Chcę-Mogę-Potrafię!: Informacja

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego PROELIO uprzejmie informuje, że termin rekrutacjido udziału w projekcie pn. Chcę-Mogę-Potrafię! II tura rekrutacji został przedłużony do dnia 18 maja br. do godziny 15.00.
Read More

Chcę – Mogę – Potrafię!: Wyniki rekrutacji: I tura

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO”, informuje, iż wyniku przeprowadzonej pierwszej tury rekrutacji do udziału w projekcie pn. Chcę - Mogę - Potrafię!  zakwalifikowanych zostało 16 osób z terenu woj. małopolskiego spełniających kryteria udziału w projekcie. Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych. Numerem identyfikującym jest numer PESEL osoby. (więcej…)
Read More

Rusza II tura rekrutacji do udziału w projekcie „Aktywne Dziś – Lepsze Jutro”

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO” zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. "Aktywne Dziś - Lepsze Jutro". Kandydaci do udziału w projekcie: Kryteria obligatoryjne:  są osobami zamieszkującymi teren woj. małopolskiego,  są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  są osobami w wieku aktywności zawodowej 18 - 60/65 roku życia. (więcej…)
Read More

Rusza II tura rekrutacji do udziału w projekcie „Chcę – Mogę – Potrafię!”

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO” zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. „Chcę-Mogę-Potrafię!”. Kandydaci do udziału w projekcie: Kryteria obligatoryjne:  są osobami zamieszkującymi teren woj. małopolskiego,  są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  są bezrobotne, niepracujące i/lub bierne zawodowo lub są osobami pracującymi, (więcej…)
Read More

Rekrutacja do projektu pt. Aktywne Dziś – Lepsze Jutro

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO” zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. Aktywne Dziś - Lepsze Jutro. Kandydaci do udziału w projekcie: Kryteria obligatoryjne:  są osobami zamieszkującymi teren woj. małopolskiego,  są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  są osobami w wieku aktywności zawodowej 18 - 60/65 roku życia. (więcej…)
Read More

Chcę-Mogę-Potrafię!: Informacja

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego PROELIO uprzejmie informuje, że termin rekrutacji do udziału w projekcie pn. Chcę-Mogę-Potrafię! został przedłużony do dnia 16 marca br. do godziny 15.00.  
Read More

Ruszyła rekrutacja do projektu pt. Chcę – Mogę – Potrafię!

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO” zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. „Chcę-Mogę-Potrafię”. Kandydaci do udziału w projekcie: Kryteria obligatoryjne:  są osobami zamieszkującymi teren woj. małopolskiego,  są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  są bezrobotne, niepracujące i/lub bierne zawodowo lub są osobami pracującymi, (więcej…)
Read More

AKTYWNE DZIŚ – LEPSZE JUTRO

AKTYWNE DZIŚ - LEPSZE JUTRO, to tytuł projektu dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej który od stycznia 2018 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu: A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia będzie realizowała Fundacja „Proelio”. Kwota przyznanego wsparcia to : 816 644,41 zł.  
Read More