Pomiń nawigacje

Autor: admin

CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ!

CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ!

CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ!, to tytuł projektu dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej który od stycznia 2018 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu: A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia będzie realizowała Fundacja "Proelio". Kwota przyznanego wsparcia to : 790 037,73 zł.
Czytaj więcej o CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ!