Pomiń nawigacje

Rusza II tura rekrutacji do udziału w projekcie „Chcę – Mogę – Potrafię!”

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO” zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. „Chcę-Mogę-Potrafię!”.

Kandydaci do udziału w projekcie:

Kryteria obligatoryjne:

 •  są osobami zamieszkującymi teren woj. małopolskiego,
 •  są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 •  są bezrobotne, niepracujące i/lub bierne zawodowo lub są osobami pracującymi,

Kryteria fakultatywne:

 •  osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 •  korzystają z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 •  posiadają orzeczenie lub zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 •  osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, z częściowymi zaburzeniami rozwoju,
 •  osoby bądź rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
 •  pochodzą z terenów powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi tj. powiatów, w których wartość syntetyczna wskaźnika jest niższa od średniej dla woj. małopolskiego,
 •  osoby o niskich dochodach,
 •  osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby o niskich bądź zdezaktualizowanych kompetencjach,
 •  osoby bez doświadczenia zawodowego,

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników, które obejmuje:

 • zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla wszystkich uczestników, dopasowanej do potrzeb i potencjałów uczestnika projektu,
 • wsparcie psychologiczne, poradnictwo psychologiczne: indywidualne i grupowe,
 • wsparcie pośrednika pracy oraz pomoc Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
 • poradnictwo rodzinne i prawne,
 • kursy zwiększające kompetencje i umiejętności społeczne,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Bezpłatne specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe,
 • Płatne 6-cio miesięczne staże zawodowe,

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

Zgłoszenia udziału w projekcie prosimy przesyłać na adres: 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO”,

Przewóz 40A/11, 30-716 Kraków

tel: 531 533 575, 570 621 282

email: fundacja.proelio@gmail.com

W ramach projektu Fundacja „PROELIO” zaplanowała przeprowadzenie 3 tur rekrutacyjnych, druga tura rekrutacyjna rozpoczyna się 14 kwietnia i zakończy się 28 kwietnia br

Załączniki:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7