Pomiń nawigacje

Rekrutacja do projektu pt. Aktywne Dziś – Lepsze Jutro

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO” zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. Aktywne Dziś – Lepsze Jutro.

Kandydaci do udziału w projekcie:

Kryteria obligatoryjne:

 •  są osobami zamieszkującymi teren woj. małopolskiego,
 •  są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 •  są osobami w wieku aktywności zawodowej 18 – 60/65 roku życia.

Kryteria fakultatywne:

 1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek;
 2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 3. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
  w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 4. osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ);
 5. osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników, które obejmuje:

  • Zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla wszystkich uczestników, dopasowanej do potrzeb i potencjałów uczestnika projektu,
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
  • Wsparcie pośrednika pracy oraz pomoc Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
  • poradnictwo psychologiczne, prawne oraz mediacje rodzinne,
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
  • Bezpłatne specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe zakończone CERTYFIKATEM,
  • Płatne 6-cio miesięczne staże zawodowe,

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

Zgłoszenia udziału w projekcie prosimy przesyłać na adres: 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego PROELIO,

Przewóz 40A/11, 30-716 Kraków

tel: 531 533 575, 570 621 282

email: fundacja.proelio@gmail.com

W ramach projektu Fundacja „PROELIO” zaplanowała przeprowadzenie 3 tur rekrutacyjnych, pierwsza tura rekrutacyjna rozpoczyna się 19 marca i zakończy się 12 kwietnia br.

PLAKAT

Plakat

Regulamin

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

Załącznik 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 4 – Oświadczenie dot. udziału w innym projekcie

Załącznik 5 – Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Załącznik 6 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Załącznik 7 – Wzór umowy uczestnictwa